Vo firme Richelieu, IČO: 30634105 prevádzkovateľom internetového obchodu www.richelieu.sk, a ako správca Osobných údajov venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu / e-shopu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi s účinnosťou od 25.5.2018:

•Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

•Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľom osobných údajov je firma Richelieu, so sídlom Tehelná 1, 085 01 Bardejov, IČO: 30634105 (ďalej len „Richelieu“), tel.:054/475 40 17; 0911346944, e-mail: richelieu@richelieu.sk, zapísanú v živnostenskom registri č. 701-4045 na okresnom úrade v Bardejove, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Aké osobné údaje spracovávame:

 1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií:
  Firma Richelieu spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník), telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet firmy) IP adresa, na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených vyššie aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13, ods.1 písm. b) zákona č.18/2018 Z.z. Spracúvanie osobných údajov firmou Richelieu je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti firmy Richelieu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
 2. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu:
  Na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu spracúvame nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13, ods.1 písm. b) zákona č.18/2018 Z.z. Spracúvanie osobných údajov firmou Richelieu je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu.  Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
 3. Nezáväzná objednávka tovaru:
  Na účely nezáväznej objednávky tovaru spracúvame nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke. Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13, ods.1 písm. b) zákona č.18/2018 Z.z. Spracúvanie osobných údajov firmou Richelieu je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru. Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.
 4. Registrácia a prevádzka e-shopu
  Na účely registrácie a prevádzky e-shopu spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok, IP adresa, Facebook Pixel, Google Analytics. Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13, ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. –  dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vykonaním registrácie. Spracúvanie osobných údajov firmou Richelieu je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope alebo do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby.
 5. Nákup Darčekového poukazu
  Firma Richelieu spracúva na účely nákupu Darčekového poukazu nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko príjemcu, e-mailová adresa príjemcu, meno a priezvisko darujúceho, e-mailová adresa darujúceho, údaje súvisiace s platbou za Darčekový poukaz (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet firmy), IP adresa a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení Darčekového poukazu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13, ods.1 písm. b) zákona č.18/2018 Z.z. Spracúvanie osobných údajov firmou Richelieu je v prípade nákupu Darčekového poukazu zákazníkom nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o jeho kúpu. Osobné údaje sú spracúvané počas doby od zakúpenia Darčekového poukazu až do doby jeho uplatnenia a uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru v hodnote poukazu.
 6. Zasielanie marketingových informácií – Newsletter
  Firma Richelieu spracúva na účely zasielania marketingových informácií Newsletter nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok, IP adresa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13, ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. –  dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vložením e-mailovej adresy do newslettra. Spracúvanie osobných údajov firmou Richelieu je nevyhnutné na zabezpečenie zasielania marketingových informácií – Newsletter, informácií o aktuálnych akciách a novinkách. Osobné údaje sú spracúvané do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby.
 7. Spracovanie súborov cookies
  Za účelom zefektívnenia a skomfortnenia funkčnosti webových stránok Richelieu.sk sú zhromažďované Údaje o návštevníkoch webových stránok, ukladaných v tzv. „Cookies“ – malých súboroch umožňujúce firme Richelieu uchovávať špecifické informácie o PC návštevníkoch webových stránok počas ich návštevy. Cookies pomáhajú zistiť frekvenciu návštev, počet návštevníkov a upravovať služby firmy Richelieu tak, aby boli pohodlné, efektívne a tiež uchovávať preferované užívateľské nastavenia. Cookies nemôžu preniknúť do systémov užívateľov. Rozsah Údajov: IP adresy, krajina a užívateľské nastavenia.
 8. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:
  •požadovať prístup k osobným údajom
  •na opravu osobných údajov
  •na vymazanie osobných údajov
  •na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  •právo na prenositeľnosť osobných údajov a
  •právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 9. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním firmy Richelieu:
  •písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  •elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  •telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
  •Príslušné právne predpisy
  Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
 10. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
  Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, mesto, štát, telefonický kontakt, e-mailový kontakt tretím stranám za účelom plnenia zmluvy – doručenia tovaru a služieb – kuriérske a doručovateľské spoločnosti, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Zoznam kuriérskych a doručovateľských spoločností:
  •Slovenská pošta,
  •DPD, GEIS
  •Česká pošta.
 11. Zasielanie údajov mimo EÚ
  Vaše osobné údaje firma Richelieu neodovzdáva do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.